سامانه صنادیق شخصی شرکت ملی پستبرای ورود به سیستم از ایمیل خود که هنگام ثبت نام وارد کرده اید بعنوان نام کاربری استفاده نمایید.

توسعه و پشتیبانی توسط مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران